* * * ยินดีต้อนรับสู่... โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม **รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ม.๑ และ ม.๔) วันที่ ๒๐-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ **รับสมัครนักเรียน "โครงการเปิดฟ้าการศึกษาฯ" ตั้งแต่ บัดนี้-๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ **พิธีรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ม.๓ และ ม.๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙

 

นายภิญโญ ภูศรี

 

=> ข้อมูลพื้นฐาน <=

@ วิสัยทัศน์ / ปรัชญา @

=> พันธกิจ / เป้าประสงค์ <=

@ คณะกรรมการสถานศึกษา @

=> คณะกรรมการนักเรียน <=

@ ครู / บุคลากรทางการศึกษา @

* ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2559

* ประกาศรับนักเรียนเข้าเรียน “โครงการเปิดฟ้าการศึกษาโพธิ์ทองพิทยาคม” ปีการศึกษา 2559

* พิธีรับประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558

   หมายเหตุ (เพิ่มเติม) : 1.ผู้สำเร็จการศึกษาฯ ที่ประสงค์จะเข้าพิธีรับใบประกาศนียบัตร กรุณาโทรแจ้งที่เบอร์ 089-9025178 , 081-3647558 และให้มารายงานตัวในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 - 08.30 น.

                                      2.หากผู้สำเร็จการศึกษาฯ ไม่สะดวกมารับประกาศนียบัตรในวันและเวลาดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับได้ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 (เวลาราชการ) เป็นต้นไป